Όροι Χρήσης

Ενημερώθηκε: 17/4/202

  1. Εισαγωγή

Καλώς ήρθατε στον Ιστότοπο https://reportall.eu (εφεξής «ο Ιστότοπος»). Η Ιστοσελίδα έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία Konnektable Technologies Ltd (εφεξής «η Εταιρεία») , η οποία βρίσκεται στην Ιρλανδία, Marine Point (2nd Floor), Belview Port, Waterford, X91 W0XW , προκειμένου να παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες της (εφεξής «Οι Χρήστες»).

Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν για την παρούσα Ιστοσελίδα και σε όλο το περιεχόμενό της (ενδεικτικά λογισμικό, εικόνες, φωτογραφίες, ενημερωτικά δελτία, εμπορικά σήματα, γραφικά, δεδομένα, σχέδια, ονόματα, λογότυπα).

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας, εσείς («ο Χρήστης») τους έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί άνευ όρων όσα αναφέρονται σχετικά με τη χρήση όλου του περιεχομένου, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο εκτός εάν συμφωνείτε απόλυτα με αυτούς τους Όρους Χρήσης. Η χρήση του Ιστότοπου απαγορεύεται από ανηλίκους ή από άτομα που δεν μπορούν να συνάψουν και να αναλάβουν νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις.

Η Εταιρεία θα τροποποιεί τακτικά αυτούς τους όρους χρήσης και απαιτείται να τους ελέγχετε κάθε φορά για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο. Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της συνεπάγεται την αποδοχή των όρων χρήσης, όπως τροποποιούνται κατά καιρούς.

Με την αποδοχή των Όρων, ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν ο Χρήστης είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών αλλά άνω των δεκατριών (13) ετών, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μόνο υπό την επίβλεψη του γονέα ή κηδεμόνα, ο οποίος αποδέχεται τους Όρους αυτού. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για αυτή τη χρήση.

Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους προτού χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των Όρων.

  1. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιεχόμενο του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των εγγράφων, αρχείων, εικόνων, γραφικών, εμπορικών σημάτων (εμπορικές υπηρεσίες), στοιχείων, του κώδικα του ιστότοπου και της γενικής εμφάνισής του, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του Εταιρείας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο, και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή της Ιστοσελίδας για εμπορικούς σκοπούς, μη προσωπική χρήση, μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / μετάδοση και μετάδοση χωρίς άδεια. Απαγορεύεται η πώληση ή η διανομή υλικού του Ιστότοπου για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που φέρουν εμπορικά σήματα τρίτων, τα οποία αναφέρονται στον Ιστότοπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών των τρίτων μερών και ως εκ τούτου τρίτα μέρη φέρουν τη δική τους ευθύνη. Για κάθε περαιτέρω αίτημα επικοινωνήστε με το privacy@konnektable.com .

  1. Καλόπιστος Χρήστης

Ο Χρήστης υποχρεούται να κάνει νόμιμη χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της. Ο Χρήστης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους Διεθνείς, Ευρωπαϊκους και Εθνικούς νόμους, καθώς και να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα με βάση την καλή πίστη. Ο Χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω και η Εταιρεία, οι εκπρόσωποί της, οι αντιπρόσωποι, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες της, δικαιούνται αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία θα προκληθεί στην Εταιρεία λόγω ή με αφορμή συμπεριφορά του Χρήστη .

  1. Ιστότοποι Τρίτων και Περιεχόμενο αυτών

Ο ιστότοπος μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε ιστότοπους τρίτων μέσω κατάλληλων υπερσυνδέσμων (σύνδεσμοι). Αυτοί οι σύνδεσμοι προορίζονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Χρηστών της Ιστοσελίδας και οι Ιστότοποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης τους. Η εμφάνιση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων Ιστοσελίδων από τον webmaster, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους καθώς και για τις πρακτικές απορρήτου ή την ακρίβεια του υλικού της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο στους Ιστότοπους που κατέχονται από τρίτα μέρη ή στο περιεχόμενό τους, στους οποίους έχει πρόσβαση ή καθίσταται διαθέσιμο μέσω αυτής της Ιστοσελίδας και, ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν εγκρίνει, χορηγεί ή με άλλο τρόπο αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτούς τους Ιστότοπους ή το περιεχόμενό τους. Ο Χρήστης φέρει την πλήρη ευθύνη για την περιήγηση σε οποιουσδήποτε ιστότοπους τρίτων μέσω των συνδέσμων που παρέχονται στον Ιστότοπο.

  1. Περιορισμός Ευθύνης-Αποποίηση ευθυνών

Σε καμία περίπτωση, και υπό καμία συνθήκη, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για άμεσες, έμμεσες, αποθετικές, ειδικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, απώλειας κερδών, απώλειας ή ζημίας σε περιουσία και για τυχόν αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής Ιστού ή του περιεχομένου τους, ανεξάρτητα από το αν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει αυτή τη δυνατότητα.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, την εγκυρότητα, την ενημέρωση των διαθέσιμων προς χρήση πληροφοριών και δεν οφείλει καμία αποζημίωση για τυχόν ανακριβείς ή εσφαλμένες πληροφορίες. Ο Χρήστης πρέπει να εξοπλίσει τον υπολογιστή του με προγράμματα προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό. Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αποκλείσει και να εξουδετερώσει ιούς και κακόβουλο λογισμικό, ωστόσο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο Χρήστης λόγω ή με αφορμή τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Ιστοσελίδων τρίτων μέσω συνδέσμων ή υπερσυνδέσμων που περιέχονται στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διακοπή της Ιστοσελίδας της και των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτήν και δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη και ανακρίβειες στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι «ως έχει» και η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ως προς την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα αυτού του περιεχομένου για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Με τη χρήση ή την πρόσβαση στον Ιστότοπο, ο Χρήστης συμφωνεί με την Αποποίηση ευθυνών χωρίς καμία επιφύλαξη ή περιορισμό. Με τη μετάδοση ή μεταφόρτωση οποιουδήποτε περιεχομένου στον Ιστότοπο, ο Χρήστης παραχωρεί στην Εταιρεία ένα μόνιμο, απεριόριστο, αμετάκλητο, δωρεάν, παγκόσμιο δικαίωμα: να κάνει χρήση, αναπαραγωγή, προσαρμογή, παρουσίαση, εκτέλεση, τροποποίηση, μετάδοση, μετάφραση, διανομή και δημιουργία παράγωγων έργων του Περιεχομένου, δημιουργία προσφοράς προς πώληση, πώληση, μίσθωση ή με άλλο τρόπο διανομή και δημιουργία παραγώγων του Περιεχομένου και εκτέλεση οποιασδήποτε μεθόδου ενσωματώνοντας το Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένης της υποκατάστασης οποιουδήποτε από τα παραπάνω).

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συλλέγει ή/και λαμβάνει με σκοπό την αποφυγή οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας ή δραστηριοτήτων που απειλούν το δίκτυό της ή θέτουν σε κίνδυνο την διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας.

Σε περίπτωση αγοράς μέσω της Ιστοσελίδας, και ιδιαίτερα σε περίπτωση που επιλέξετε πρόγραμμα συνδρομής στη διαδικτυακή πλατφόρμα ReportAll.eu, όπως περιγράφεται εδώ και ολοκληρώσετε τη συναλλαγή μέσω των διαθέσιμων τρόπων πληρωμής, δηλώνετε ότι έχετε επίσης, για την αγορά, ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας Whistleblowing (ReportAll.eu), σχετικά με τη χρήση της ως άνω διαδικτυακής πλατφόρμας καθώς και όλη τη χρήση του περιεχομένου, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων.

  1. Ισχύουσα Νομοθεσία και Δικαιοδοσία

Οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και από τη χρήση της Ιστοσελίδας θα διέπονται από το Ιρλανδικό δίκαιο, ενώ αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Ιρλανδίας.

  1. Απόρρητο και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία λαμβάνει μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (εφεξής «GDPR»).

Για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο, όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο που τα επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, με τρίτα μέρη που τα κοινοποιούμε καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα δεδομένων.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε την εγγραφή στη διαδικτυακή πλατφόρμα Whistleblowing (ReportAll.eu) και τη χρησιμοποιείτε, μπορείτε να βρείτε την ισχύουσα σημείωση απορρήτου εδώ.

Για την Πολιτική μας για τα Cookies, χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο, όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα cookies.

Πολιτική πληρωμών

Ενημερώθηκε: 17/4/2022

Αυτή η Πολιτική πληρωμών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης του https://reportall.eu, (εδώ « Ο Ιστότοπος»/»Η Ιστοσελίδα ») τους οποίους έχετε ήδη αποδεχτεί. Ο ιστότοπος παρέχει τις ακόλουθες εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε για να αγοράσετε. Αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία έχει τη διακριτική ευχέρεια να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο αυτής της Πολιτικής πληρωμών ή να προσθέσει άλλες Υπηρεσίες διαθέσιμες έναντι χρέωσης. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία θα δημοσιεύσει τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα και θα ενημερώσει για την τελευταία ημερομηνία αλλαγής στην αρχή του παρόντος εγγράφου και οι αντίστοιχες αλλαγές θα ισχύουν από αυτήν την ημερομηνία.

Μέθοδοι Πληρωμής

Πληρωμή με χρεωστική / πιστωτική κάρτα: Η πληρωμή πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Braintree μέσω ασφαλών συνδέσεων. Η Εταιρεία δεν συλλέγει, αποθηκεύει ή έχει πρόσβαση σε πληροφορίες πιστωτικής κάρτας ή άλλες πληροφορίες πληρωμής που παρέχετε στην Braintree μέσω του Ιστότοπού μας. Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, η Εταιρεία θα εκδώσει απόδειξη ή τιμολόγιο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση που θα λάβει και αφού επιβεβαιώσει την πληρωμή σας. Η σχετική απόδειξη ή τιμολόγιο για την αγορά σας θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά στο email σας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληρωμές Braintree εδώ .

Πληρωμή με τραπεζική κατάθεση:

Μπορείτε να ολοκληρώσετε την αγορά με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της τράπεζας ULSTER BANK ( ΟΝΟΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: KONNEKTABLE TECHNOLOGIES LTD | IBAN: IE09ULSB98623511165849) . Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω του ebanking σας ή σε υποκατάστημα τράπεζας. Σε περίπτωση πληρωμής με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, η Εταιρεία θα εκδώσει απόδειξη ή τιμολόγιο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση και θα επιβεβαιώσει την πληρωμή σας. Η σχετική απόδειξη ή τιμολόγιο για την αγορά σας θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά στο email σας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το ebanking σας, θα πρέπει να σημειώσετε ως λόγο τον κωδικό αγοράς που θα εμφανίζεται στο τέλος της αγοράς σας καθώς και στο email σας που σας έχει αποσταλεί. Σε περίπτωση πληρωμής σε υποκατάστημα τράπεζας, θα πρέπει να σημειώσετε ως αιτιολογία τον κωδικό αγοράς που θα σας εμφανίζεται στο τέλος της αγοράς σας καθώς και στο email σας που σας έχει αποσταλεί. Μπορεί να σας ζητηθεί να πληρώσετε τραπεζικές χρεώσεις για τη συναλλαγή.

Πολιτική χρέωσης

Ενημερώθηκε: 17/4/2022

Αυτή η Πολιτική πληρωμών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας, τους οποίους έχετε ήδη αποδεχτεί. Αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία έχει τη διακριτική ευχέρεια και μπορεί να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο αυτής της Πολιτικής πληρωμών. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία θα δημοσιεύσει τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα και θα ενημερώσει για την τελευταία ημερομηνία αλλαγής στην αρχή του παρόντος εγγράφου και οι αντίστοιχες αλλαγές θα ισχύουν από την ημερομηνία αυτή.

Εδώ μπορείτε να δείτε τις επιλογές χρέωσης.