EULA – Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Güncelleme: 17/4/2022

SON KULLANICI LISANSI

1. YÜRÜRLÜK TARİHİ. Bu Yazılım Lisans Sözleşmesi (“Sözleşme”), Son Kullanıcının onay verdiği tarihte (“Geçerlilik Tarihi”) yürürlüğe girer.

2. TANIMLAR
2.1 “Gizli Bilgiler”, Son Kullanıcı Gizliliği, prosedürler, politikalar, eşlik eden belgeler, formüller, özellikler, programlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir tarafça diğerine herhangi bir biçimde sağlanan ve talimatlar, kaynak kodu, teknik bilgi, çalıştırma yöntemleri ve teknikleri, sonuçlar ve referans testleri, firmanın her türlü gizli ve tescilli veri ve tescilli bilgi anlamına gelir.
2.2 “Lisans Ücretleri”, ekteki Ek A’da belirtilen Yazılım ücretleri anlamına gelir.
2.3 “Son Kullanıcı Kimlik Bilgileri”, son kullanıcının Yazılıma erişimini sağlayan kullanıcı kimliği ve şifre kombinasyonu anlamına gelir.
2.4 “Yazılım”, ReportAll Platformu tarafından sağlanan yetenek ve işlevleri ele alan, Son Kullanıcıya dahili kullanım için sunulan çözüm anlamına gelir.

3. LİSANS VERİLMESİ
3.1 Yazılımı kullanma lisansı. Bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına tabi olarak, Konnektable, Son Kullanıcıya verir ve Son Kullanıcı, bu Sözleşmenin süresi boyunca dahili organizasyon amaçları için Yazılım ve Dokümantasyon Materyallerine erişim için münhasır olmayan, devredilemez bir hak ve lisans kabul eder. Son Kullanıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, Yazılıma erişmek ve Yazılımı kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımını, yazılımını (işletim sistemleri ve web tarayıcıları gibi) ve telekomünikasyon ekipmanını sağlamaktan ve sürdürmekten sorumlu olacaktır. Bu lisans, Yazılımın Lisans Alanın ağ ortamıyla ve Yazılımla etkileşime girecek herhangi bir üçüncü taraf yazılımıyla uyumlu olmasını sağlamak için Konnektable tarafından sağlanan hizmetleri içerir.
3.2 Kısıtlamalar. Burada aksi belirtilmedikçe, Son Kullanıcı, doğrudan veya dolaylı olarak (a) Yazılımı bu Sözleşmenin izin verilen kapsamı dışında herhangi bir kullanıcıya devredemez, alt kiraya veremez, alt lisans veremez, alt lisans veremez, alt lisans veremez, lisans veremez, lisans veremez, dağıtamaz veya kullanamaz; (b) Yazılımı kopyalamak, dağıtmak, dağıtmak, üretmek, uyarlamak, türev çalışmalar oluşturmak, tercüme etmek, uyarlamak, aktarmak, başka şekillerde değiştirmek. Son Kullanıcının Yazılıma erişimi kontrol eden herhangi bir teknolojik önlemi atlatmasına izin verilmez.4. Mülkiyet Hakları. Bu Sözleşme, Son Kullanıcıya yalnızca sınırlı bir lisans verir. Konnektable, Yazılımla ilgili tüm hakları, unvanları ve menfaatleri saklı tutar ve Son Kullanıcı yukarıda belirtilen mülkiyet haklarıyla tutarsız herhangi bir eylemde bulunmayacaktır. Bu Sözleşme uyarınca, Son Kullanıcı Yazılım üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı elde etmez. Son Kullanıcı, Yazılımı yalnızca bu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak kullanma hakkını elde eder. Son Kullanıcı, Yazılımın kod içerebileceğini veya Yazılımın yetkisiz kullanımını algılayan veya önleyen cihazlar gerektirebileceğini kabul ve beyan eder.
3.3 Sisteme erişim. Son Kullanıcının Yazılıma erişimi, Son Kullanıcı Kimlik Bilgileri gerektirir. Konnektable, kayıt ve bu Sözleşmenin şartları uyarınca ödenmesi gereken Lisans Ücretlerinin ödenmesinin ardından ilk Son Kullanıcı Kimlik Bilgilerini dahili kullanıcılara ve/veya yöneticilere atayacaktır. Yazılıma yetkisiz erişim, bu Sözleşmenin ve yasaların ihlalidir. Son Kullanıcı, Son Kullanıcı Kimlik Bilgilerinin gizliliğinin korunmasına ilişkin tüm sorumluluğu üstlenir. Son Kullanıcı ayrıca, Son Kullanıcı Kimlik Bilgilerinin herhangi bir şekilde kullanılmasına ilişkin tüm sorumluluğu kabul eder ve Son Kullanıcı, Yazılımın bu Sözleşme tarafından yetkilendirilmemiş herhangi bir kullanıcısı da dahil olmak üzere, Son Kullanıcı Kimlik Bilgilerinin herhangi bir kötüye kullanımı veya güvenlik ihlalinin farkına varır varmaz Konnektable’ı bilgilendirecektir.
3.4 Değişikliklerin Mülkiyeti. Yazılımın herhangi bir şekilde değiştirilmesi veya değiştirilmesi veya Yazılıma Son Kullanıcı tarafından veya Nihai Kullanıcı için yapılan veri girişinin bir sonucu olarak herhangi bir zamanda yaratılan her türlü bireysel fikri mülkiyet hakları veya diğer fikri mülkiyet hakları münhasıran Konnektable’a ait olacaktır. Son Kullanıcı, Yazılımdaki değişikliklerin telif hakkı ve ilgili veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm hakları, unvanları ve çıkarları Konnektable’a devreder.
3.5 Güvenlik Kopyaları. Son Kullanıcı, Yazılımın yürütülebilir kodunu ve Yazılımın yürütülebilir koduyla çalışan ilgili veri tabanlarını ve dosyaları, Yazılımın bu tür tüm kopyalarının bu Sözleşmenin hükümlerine tabi olması koşuluyla ve ayrıca her bir kopyanın orijinal Yazılımda yer alan gizli, özel ve fikri mülkiyet bildirimlerini veya bildirimlerini okunabilir bir biçimde içermesi şartıyla koruma (arşivleme) veya yedekleme amacıyla kopyalayabilir. Şüpheye mahal vermemek adına bu tür yedeklemeler Konnektable’a aittir.
3.6 Uygunluk. (a) Hangi Yazılımın ihtiyaçlarına en uygun olduğunu belirlemekten, Yazılımı kurmaktan ve çalıştırmaktan ve çalışmasından beklenen sonuçlardan yalnızca son Kullanıcı sorumludur. (b) Son Kullanıcının, Yazılımın Son Kullanıcı kullanımına uygunluğunu değerlendirmek için avukatlardan ve muhasebecilerden profesyonel yardım alması önerilir.
3.7 Sunucu Erişimi. Son Kullanıcı, Yazılımı desteklemek ve yönetmek amacıyla Konnektable’ın Yazılımı çalıştıran sunuculara, dosya veri tabanlarına ve diğer içeriğin ilgili veri tabanlarına ve Yazılımın yürütülebilir kodunu çalıştıran dosyalara erişmesine izin vermeyi kabul eder.

4. Mülkiyet Hakları. Bu Sözleşme, Son Kullanıcıya yalnızca sınırlı bir lisans verir. Konnektable, Yazılımla ilgili tüm hakları, mülkiyeti ve menfaati elinde tutar ve Son Kullanıcı, önceki mülkiyet haklarına aykırı herhangi bir eylemde bulunmayacaktır. Bu Sözleşme kapsamında, Son Kullanıcı Yazılım üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı elde etmez. Son Kullanıcı, yalnızca Yazılımı bu Sözleşmenin şartlarına göre kullanma hakkını kabul eder. Son Kullanıcı, Yazılımın kod içerebileceğini veya Yazılımın yetkisiz kullanımını algılayan veya önleyen cihazlar gerektirebileceğini kabul ve beyan eder.

5. Ödemeler
5.1 Lisans Ücretleri. Yazılımı veya herhangi bir kopyasını kullanmadan önce ve bu Sözleşme sırasında Yürürlük Tarihinden 12 ay sonra en az 30 gün önce, Son Kullanıcı Ek A’da belirtilen Lisans Ücretini Konnektable’a ödeyecektir.
5.2 Destek Hizmetleri Ücretleri. Ek A’da özetlenen Destek Hizmetleri ücretleri, Ek A’da belirtilen şartlara göre Son Kullanıcı tarafından ödenecek ve ödenecektir.
5.3 Vergiler. Bu Sözleşmenin gerektirdiği tüm ödemeler vergilerden muaftır.
5.4 Ödeme Koşulları. Lisans Ücreti, aksi kararlaştırılmadıkça Yazılımın teslimi üzerine ve kullanımdan önce ödenecektir. Son Kullanıcının ödeme zamanı geldiğinde ödeme yapmaması, bu Sözleşmenin esaslı ihlalini teşkil edecektir. Tüm ödemeler Euro olarak yapılacaktır. Son Kullanıcı, Konnektable’ın vadesi geçmiş herhangi bir borcun yasal ve mahkeme dışı tahsilatı sırasında maruz kalabileceği tüm yasal masrafları Konnektable’a ödeyecektir.

6. Destek ve Bakım. Konnektable, Yazılım desteği ve bakım hizmetleri (“Destek Hizmetleri”) sağlayacaktır. Son Kullanıcı Yazılım için ek Destek almayı seçerse, Son Kullanıcı bu Desteği Konnektable’dan veya Son Kullanıcının belirlediği herhangi bir kişiden satın almayı kabul eder. Konnektable, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Son Kullanıcıya planlanacak ve Son Kullanıcıya iletilecek olan Son Kullanıcıya ücretsiz olarak Yazılım için periyodik güncellemeler sağlayacaktır.

7. Süre ve Fesih. Bu Sözleşme Yürürlük Tarihinde başlayacak ve Yürürlük Tarihinden itibaren 12 aylık sürenin bitiminden en az 30 gün önce feshedilmedikçe otomatik olarak yenilenebilir. Diğer taraf bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü esaslı olarak ihlal ederse ve ihlal eden taraf, ihlale ilişkin yazılı bildirimin ihlal eden tarafça yazılı olarak alınmasından itibaren on beş (15) gün içinde söz konusu ihlali gidermezse, taraflardan herhangi biri bu Sözleşmeyi feshedebilir. Bu Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi üzerine, aşağıdaki yükümlülükler dışında, işbu Sözleşme kapsamındaki tarafların tüm hakları, yükümlülükleri ve lisansları sona erecektir: (a) Son Kullanıcının fesihten önce Konnektable’dan kaynaklanan herhangi bir ücret, ödeme veya masrafa ilişkin sorumluluğu / sona erme tarihi, Sözleşmenin yürürlükte olduğu bir tarihle ilgiliyse, fesih tarihinde veya bu tarihten sonra hemen muaccel olan ve ödenecek olan, (b) Son Kullanıcı, Yazılımın herhangi bir kopyasını veya bu Sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir bilgiyi, ister tescilli olup olmadığına ve Konnektable tarafından sağlanan tüm eğitim materyallerine ve Yazılımın tüm kopyalarının ve atıfta bulunulan materyallerin Konnektable’a iade edileceğini yazılı olarak onaylayacaktır. Bu Sözleşmenin sona ermesi/fesih edilmesi üzerine, Son Kullanıcının Yazılımı kullanma hakkı kalmayacak ve bu Sözleşme kapsamında verilen lisans feshedilecektir. Kalan kullanım süresi kaybedilmiş sayılacak ve Konnektable’a karşı herhangi bir hak talebinde bulunulmasına neden olmayacak ve hiçbir şekilde Son Kullanıcı’nın yararına kullanılamaz. Ayrıca, bu Sözleşmenin feshi, Son Kullanıcıya ödenen lisans ücretlerini geri alma hakkı vermez veya Son Kullanıcıyı Konnektable’a borçlu olduğu herhangi bir tutarı ödeme yükümlülüğünden kurtarmaz ve hiçbir şekilde mahsup işlemi yapılmayacaktır. 3.4, 4, 7, 8, 10, 11 ve 12. Maddelerin hükümleri, bu Sözleşmenin herhangi bir şekilde feshedilmesi veya sona ermesinden sonra da geçerliliğini sürdürecektir.8. GARANTİLERİN REDDİ. BURADA AÇIKÇA BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE, YAZILIM HATASIZ DEĞİLDİR VE HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTADIR. Konnektable, ihlal etmeme, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluğa ilişkin tüm zımni garantiler ve herhangi bir işlem veya işlem süreci tarafından ima edilen tüm garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yazılımla ilgili açık veya zımni, sözlü veya yazılı tüm garantileri reddeder. KONNEKTABLE, YAZILIMIN KULLANIMINDAN ELDE EDİLEBİLECEK SONUÇLAR, KULLANIM ÜZERİNDEN ELDE EDİLEN BİLGİLERİN DOĞRULUĞU VEYA GÜVENİLİRLİĞİ VEYA KONNEKTABLE SUNUCULARINDA SAKLANAN VERİLERİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLACAĞI KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ VERMEZ VE BEYANDA BULUNMAZ. KONNEKTABLE, YAZILIMIN SON KULLANICI VEYA ERİŞİM SAĞLANAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN KULLANIMINDAN, SON KULLANICININ POLİTİKALARININ VE PROSEDÜRLERININ VE/VEYA KİŞİSEL VERİLER MEVZUATININ VE 2019/1937 AB DİREKTİFİNİN İHLAL EDİLMESİNDEN HİÇBİR SORUMLULUK TAŞIMAZ.
7.1 Fesih veya sona erme üzerine ücretler. Bu Sözleşmenin feshi veya sona ermesi üzerine Konnektable, Son Kullanıcıya hiçbir ücret ödemeden: (i) mevcut tüm kullanımı derhal sonlandırabilir ve sahip olduğu veya Yazılımda bulunan Son Kullanıcı Materyallerinin (Son Kullanıcının IP’si dahil) daha fazla kullanımından kaçınabilir. (ii) Konnektable tarafından ve adına sahip olunan, yönetilen veya lisanslanan tüm bilgisayar sistemlerinden, veri tabanlarından ve dosyalardan Son Kullanıcının materyallerini temizlemek; ve (iii) mevcut en iyi güvenlik önlemlerini kullanarak, Son Kullanıcıdan veya diğer yetkili taraflardan elde edilen tüm verileri ve bilgileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Son Kullanıcının herhangi bir sistem içeriği de dahil olmak üzere, sınırlama olmaksızın, Konnektable tarafından ve adına sahip olunan, yönetilen veya lisanslanan Son Kullanıcının bilgisayar sistemlerinden, veritabanlarından ve dosyalarından herhangi biri.karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılan bir formatta teslim etmekle yükümlüdür.

8. GARANTİLERİN REDDİ. BURADA AÇIKÇA BELİRTİLEN DIŞINDA, YAZILIM HATASIZ DEĞİLDİR VE HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTADIR. Konnektable, herhangi bir sınırlama olmaksızın, ihlal etmeme, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk ile ilgili tüm zımni garantiler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yazılımla ilgili açık veya zımni, sözlü veya yazılı tüm garantileri, herhangi bir işlem veya sözleşmede tarafların kararlaştırmış oldukları önceki benzer şartları uygulayarak anlaşılmayan veya yorumlanması gereken hususları açıklığa kavuşturmaların ima ettiklerini reddeder. KONNEKTABLE, YAZILIMIN KULLANIMINDAN ELDE EDİLECEK SONUÇLARA, KULLANIM YOLUYLA ELDE EDİLEN VEYA KONNEKTABLE ‘DA GÜVENLİ VEYA HATASIZ SAKLANLANMAYAN VERİLERİN DOĞRULUĞU VEYA GÜVENİLİRLİĞİNE İLİŞKİN HİÇBİR GARANTİ VERMEZ VE HİÇBİR BEYANDA BULUNMAZ. KONNEKTABLE, YAZILIMIN SON KULLANICI VEYA ERİŞİMİ SUNULDUĞU ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN KULLANILMASINDAN SON KULLANICI POLİTİKALARININ VE PROSEDÜRLERİNİN VE/VEYA KİŞİSEL VERİ MEVZUATININ VE 2019/1937 AB YÖNERGESİ’NİN HERHANGİ BİR İHLALİNDEN HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.

9. SORUMLULUK VE TAZMİNAT SINIRLAMASI.
9.1 Sorumluluğun Sınırlandırılması. KONNEKTABLE HİÇBİR DURUMDA YAZILIMIN VERİLERİNİN, KÂRLARININ VEYA KULLANILMASININ (YA DA KULLANILMAMASININ/KULLANMAMASININ) YA DA KAYIPLARDAN, YETKİSİZ ERİŞİMDEN VEYA SON KULLANICI İÇİN VERİLERİN İLETİMİNDE DEĞİŞİKLİKTEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR KAYBDAN SORUMLU DEĞİLDİR. İKAME MAL VE HİZMETLERİN YA DA HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, NİHAİ, DOLAYLI, CEZAİ VEYA CEZAİ HASARLARIN SATIN ALMA MALİYETİ HERHANGİ BİR ŞEKİLDE VEYA SORUMLULUK TEORİSİNE BAĞLI OLARAK, ANCAK TUTULMASI DAHİL OLMAK ÜZERE, SORUMLULUK TEORİSİNE BAKILMAZ YAZILIMIN KULLANIMI VEYA PERFORMANSI, BAĞLANABİLİR OLSUN VEYA BAĞLANMAMASINA İLİŞKİN BU TÜR HASARLAR İÇİN BİLDİRİLMİŞTİR. BU TÜR HASAR İÇİN BAĞLANTI AÇISI SORUMLULUĞU HİÇBİR DURUMDA SON KULLANICININ YILLIK ÜCRETİNİ AŞMAYACAKTIR. BU SINIRLAMALAR, BU SÖZLEŞMENİN DİĞER HÜKÜMLERİNDEN AYRI VE BAĞIMSIZDIR VE BU SÖZLEŞMEDE SAĞLANAN HERHANGİ BİR YASAL VEYA BAŞKA ÇÖZÜMÜN BAŞARISIZ OLMASINA İLİŞKİN OLSUN GEÇERLİ OLACAKTIR. Bir yazılım hatası önemli miktarda veri kaybına neden olabilir. Konnektable herhangi bir veri kaybından sorumlu değildir. Önemli veri kayıplarına karşı koruma sağlamak için uygun yedekleme prosedürlerine sahip olmak Son Kullanıcının sorumluluğundadır.
9.2 Bağlanabilir Tazminat. Son Kullanıcı, talebi üzerine, Konnektable’ı ve Bağlı Şirketlerini ve bunların ilgili direktörlerini, memurlarını, üyelerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve acentelerini avukat ücretleri dahil olmak üzere tüm iddialar, yükümlülükler, zararlar, masraflardan ve bunlara karşı savunacak, tazmin edecek ve masun tutacaktır, (a) Yazılımın Son Kullanıcısının kullanımı veya mülkiyeti, (b) her halükarda, yukarıdakilerden herhangi biri ile bağlantılı herhangi bir reklam veya diğer promosyon faaliyetinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan mal kaybı veya hasarı ve herhangi bir yaralanma veya ölüm. Konnkektable’ın Bağlı Şirketleri ve Konnkektable ve bağlı kuruluşlarının direktörleri, memurları, üyeleri, çalışanları ve acenteleri, bu Madde 9’un açık üçüncü taraf lehtarları olarak kabul edilecektir. Konnektable tarafından kontrol edilir veya Konnektable ile ortak kontrol altındadır ve “kontrol”, (a) doğrudan veya dolaylı olarak, bu tür bir kuruluşta yüzde elliden (%50) fazla olan bir mülkiyet payı veya (b) bu tür bir kuruluşun politikaları, ister mülkiyet, sözleşme yoluyla veya başka şekilde olsun yönetimi yönetme kabiliyeti anlamına gelir.
9.3 Konnektable tarafından garanti. Konnektable, Yazılımın sahibi olarak bu Sözleşmeye girmek için gerekli tüm yetkiye sahip olduğunu ve Yazılımın sahibi olduğunu veya alternatif olarak kullanma yetkisine sahip olduğunu ve Yazılımı son Kullanıcıya lisanslamak için gerekli anlaşma ile tüm haklara sahip olduğunu beyan ve garanti eder. Konnektable ayrıca, Yazılımın ve Konnektable tarafından Son Kullanıcıya sağlanan lisans veya herhangi bir üçüncü şahsın diğer mülkiyet veya mülkiyet hakkı Yazılımla ilgili dokümantasyon materyalleri tarafından kullanımının, herhangi bir patenti, telif hakkını, ticari markayı ihlal etmediğini veya herhangi bir şekilde yetkisiz kullanımını veya kötüye kullanımını teşkil etmediğini Son Kullanıcıya beyan ve garanti eder.
9.4 Konnektable tarafından Tazminat. Konnektable, Son Kullanıcı’yı ve ilgili direktörlerini, memurlarını, üyelerini, direktörlerini, çalışanlarını ve acentelerini, bunlardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili veya bunlardan kaynaklanan avukat ücretleri dahil olmak üzere Konnektable’ın madde 9.3 hükümlerini ihlal etmesinden tüm iddialar, yükümlülükler, zararlar, maliyetler ve masraflara karşı tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul eder.

10. Kanunlara Uyum. Son Kullanıcı, gerekli izin ve izinlerin alınması, herhangi bir belgenin kaydedilmesi veya dosyalanması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Yazılımın kullanımı ve lisanslanmasıyla ilgili geçerli yerel, Avrupa ve uluslararası yasalara uyacaktır. Son Kullanıcı, Yazılımın kullanımıyla bağlantılı olarak geçerli yasalara veya diğer yükümlülüklere uyulmamasından kaynaklanan her türlü iddia, ücret, maliyet (makul avukatlık ücretleri dahil) ve yükümlülüklere karşı Konnektable’ı savunacak, tazmin edecek ve bunlardan masun tutacaktır.

11. GİZLİLİK.
11.1 Gizli Bilgiler. Taraflardan her biri, bu Sözleşmede özetlenenler de dahil olmak üzere, diğer tarafça bu Sözleşme ile bağlantılı olarak sağlanan tüm veri ve bilgilerin gizli ve/veya özel olduğunu kabul eder. Taraflardan herhangi birinden alınan tüm Gizli Bilgiler, yalnızca bu Sözleşmede belgelenen ve karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılan veya sağlayan taraf tarafından açıkça izin verilen amaçlar için kullanılacaktır. Taraflardan her biri, tüm Gizli Bilgileri yetkisiz erişime ve üçüncü taraflara (bu Sözleşmenin gizlilik hükümlerine bağlı kalmayı kabul eden herhangi bir aracı, danışman, çalışan veya temsilci dışında) aynı derecede kullanarak koruyacak ve muhafaza edecektir. Yine de durum tespit sürecinde benzer nitelikteki kendi değerli ve gizli bilgilerini korumak için kullandığından, makul dereceden daha az özen ve titizlik göstermez. Bir tarafın diğer tarafın Gizli Bilgilerini başka herhangi bir kişi veya kuruluşa ifşa etmek istediğini veya bu tür Gizli Bilgileri başka bir şekilde kopyalamak veya çoğaltmak istediğini varsayalım. Bu durumda, söz konusu taraf öncelikle diğer tarafın önceden yazılı onayını alacaktır ve bu onayı tamamen kendi takdirine bağlı olarak verebilir veya vermeyebilir. Bu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda, Gizli Bilgiler, (i) ifşa sırasında diğer tarafça bilinen ve söz konusu tarafın yazılı kayıtlarıyla kanıtlanan verileri ve/veya bilgileri içermeyecektir. (ii) kamu tarafından biliniyorsa ve söz konusu tarafın yasa dışı bir eylemi olmaksızın genel kullanıma açılmışsa; (iii) bu tür bir tarafça herhangi bir üçüncü kişiden, bu Sözleşme’nin herhangi bir kısıtlaması ve ihlali veya söz konusu üçüncü kişi veya onun öncülleri tarafından herhangi bir başka sözleşmenin ihlali olmaksızın, hak yoluyla elde edilir; veya (iv) bu tür bir tarafça adli işlem veya hükümet düzenlemeleri veya diğer gereklilikler kapsamında herhangi bir kısıtlama olmaksızın ifşa edilirse; söz konusu tarafın, bu Anlaşmanın 11.1 Bölümü kapsamındaki sözleşmelerin bu Anlaşmanın süresi boyunca devam edeceğini ve bu Anlaşmanın feshedilmesinden sonra beş (5) yıl boyunca geçerli kalacağını tarafı önceden bildirmesi şartıyla. Son Kullanıcı, Madde 11.2’de belirtildiği gibi Konnektable’ın ticari sırlarının uygun şekilde korunmasını ve Ticari Sır ReportAll’ın kullanımını doğrulamak için Son Kullanıcının bilgisayar sistemlerine Konnektable erişimine izin vermeyi kabul eder.
11.2 Ticari Sır. Konnektable, Eğitim materyalleri, dokümantasyon materyalleri, sürüm planları ve özellik planları ile birlikte Yazılımın çalışmasıyla ilgili veritabanlarını ve Yazılım dosyalarını Ticari Sır olarak kabul eder. Konnektable, rakiplerine veya potansiyel rakiplerine herhangi bir bilgi ifşa etmez ve Son Kullanıcının bu tür materyalleri Konnektable’ın bir rakibine veya potansiyel rakiplerine ifşa etmemesini bekler. Son Kullanıcı, Yazılıma erişerek elde edilen bu gizli ticari tasarımı, kodu veya belgeleri rakip bir yazılım ürünü geliştirmek veya Konnektable’ın rakipleri veya potansiyel rakipleriyle paylaşmak için kullanmayacaktır.

12. GENEL HÜKÜMLER.
12.1 Feragat. Taraflardan birinin bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü diğer tarafça ihlal etmesinden veya temerrüde düşmesinden feragat etmesi, işbu belge kapsamında sahip olduğu veya sahip olabileceği herhangi bir hak, güç veya ayrıcalık aynı veya başka herhangi bir şartın ihlalinden veya taraflardan herhangi birinin uygulamayı veya uygulamayı yürütmede gecikmesi veya başarısızlığı olarak yorumlanmayacaktır.
12.2 Geçerli Kanun. Bu Sözleşme, Yunan yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Atina mahkemeleri münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır.
12.3 Genel Anlaşma. Değişiklik İşbu Sözleşme, buraya eklenen ve buraya dahil edilen Ek ile birlikte, İşbu Sözleşmenin konusuyla ilgili olarak taraflar arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur. Her iki tarafça yazılı olarak imzalanmadıkça, bu Sözleşme açısından hiçbir feragat, rıza, değişiklik veya değişiklik hiçbir taraf için bağlayıcı olmayacaktır. Bu durumda, bu tür bir feragat, rıza, değişiklik veya değişiklik yalnızca belirli durumda ve belirli amaç için geçerli olacaktır. Son Kullanıcının satın alma işlemi, yalnızca bu Yazılım lisansının bedelini ödemeye ilişkin koşulsuz taahhüt ve burada belirtilen koşullarla ilgili koşulsuz sözleşmesi ile geçerli olacaktır.
12.4 Görevlendirme/Atama. Bu Sözleşme ve bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülükler Son Kullanıcı tarafından kısmen veya tamamen devredilemez, aktarılamaz veya temlik edilemez.
12.5 Mücbir Sebep. Ödeme yükümlülükleri hariç olmak üzere, taraflardan hiçbiri, doğal afetler, düşmanlıklar, salgın hastalıklar, sivil itaatsizlik, mevzuat, malzeme bulunamaması, grev, yangın, kaza veya söz konusu tarafın makul kontrolü dışındaki diğer nedenlerden kaynaklanan ancak bunlarla sınırlı olmayan gecikmelerden veya işbu Sözleşmenin ifa edilmemesinden sorumlu olmayacaktır. Ödeme yükümlülükleri hariç olmak üzere, bu Sözleşmenin herhangi bir tarafınca ifa edilmesi yukarıdaki nedenlerden herhangi biri nedeniyle gecikirse, söz konusu gecikme bu Sözleşmenin ihlali olarak kabul edilmeyecek ve bu Sözleşme tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. Taraflardan birinin işbu Sözleşmeyi ifa etmesinin yukarıdaki nedenlerden herhangi biri nedeniyle gecikeceği anlaşılırsa, söz konusu taraf gecikmenin nedenini ve beklenen süresini belirterek diğer tarafı derhal yazılı olarak bilgilendirecek ve işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini mümkün olan en kısa sürede yerine getirmek için makul çabayı gösterecektir.
12.6 Ayrılabilirlik. Herhangi bir nedenle, yetkili bir mahkemenin bu Sözleşmenin herhangi bir şartının veya bölümünün yasal olmadığına karar verdiğini varsayalım. Bu durumda, söz konusu şart/kısım izin verilen azami ölçüde uygulanacaktır ve bu Sözleşmenin geri kalanı tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.
12.7 Reklam/Tanıtım Faaliyetleri. Son Kullanıcı, her durumda ReportAll’un Konnektable’ın mülkü olduğunun görünmesi koşuluyla, ReportAll’un politika ve geleneklerine uygun olarak uygun gördüğü herhangi bir tanıtım eyleminde bulunmayı kabul eder. Konnektable, Son Kullanıcının adını, ticari markasını, logosunu ve Konnektable’ın hizmetlerinin herhangi bir amblemini ve örneğini herhangi bir tanıtım faaliyetinde (reklam malzemeleri, Konnektable’ın web sitesi, pazarlama, kamu duyuruları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kullanabilir. Son Kullanıcı, Konnektable tarafından tanıtım amacıyla kendisiyle iletişime geçilmesini ve ilgili bilgi materyallerinin (haber bültenleri, mektuplar, pazarlama materyalleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) gönderilmesini koşulsuz olarak kabul ettiğini beyan eder.
12.8 Son Kullanıcı işbu belge ile Kullanım Koşullarını ve ReportAll Gizlilik Politikasını okuduğunu ve tam olarak anladığını kabul eder. Tarafların her biri kişisel verilerle ilgili Avrupa ve yerel mevzuata uymakla yükümlüdür ve ihlal durumunda hiçbir şekilde sorumluluk aktarılamaz ve taraflardan herhangi birinden diğerine hiçbir şekilde rücu hakkı oluşturulamaz.

EK A
Konnektable, Yazılımı uygulamak için Son Kullanıcı adına çalışacaktır. Yazılım, sunduğu gibi raporları/şikayetleri yönetmede Son Kullanıcıya yardımcı olacaktır:
1. Tam isimsizlik
2. 1. Tam gizlilik.
3. Müşteri hizmetleri
4. Kimlik koruması
5. Yapılandırma
6. Diğer ülkelerin düzenleyici gereksinimlerine uyum (özellikle çok uluslu şirketler için)
7. Uyarılar
8. Şikâyet Yönetimi ve Olay Kayıt Mekanizması
9. İstatistiksel Analizler
10. Ekleri İndir
11. Sürekli İletişim Kanalı
12. Kişisel verilere ve ihbar mevzuatına önemli ölçüde uyum
13. Her işletmenin/kuruluşun ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilir ürün
14. Son kullanıcı personeline eğitim verilmesi